30
, เม.ย.
0 New Articles

โลจิสติกส์

แม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางขนส่งที่ถูกลืมการขนส่งทางน้ำในแผ่นดิน (Water Inland Transport)

  การขนส่งทางน้ำในแผ่นดิน อาจจะเป็นแม่น้ำ ทะเลสาป ลากูน ทะเลสาปน้ำเค็ม ซึ่งมีเส้นทางอยู่ในส่วนของแผ่นดินใหญ่ (Main Land) การขนส่งประเภทนี้สำหรับในประเทศไทยจะคิดเป็น 4% ของการขนส่งทั้งหมด จัดว่าเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าที่สำคัญประเภทหนึ่ง เพราะสามารถรับช่วงขนส่งสินค้าจากส่วนต่างๆ ลึกเข้าไปในแผ่นดินของประเทศ ซึ่งมีแม่น้ำหรือทะเลสาปผ่าน ทำให้สามารถใช้ในการขนส่งสินค้าที่มีการเชื่อมโยงกับการขนส่งสินค้ารูปแบบ อื่น เช่น จากเรือที่เป็น Ocean Ship – รถไฟ –การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางบก เนื่องจากในบางสถานที่เป็นดินแดนที่ทุรกันดาร หรือไม่ได้เป็นเมืองเศรษฐกิจ ซึ่งไม่มีการคุ้มทุนในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมหรือขนส่งด้วยทางอากาศ การขนส่งทางน้ำในแผ่นดินในต่างประเทศ โดยประเทศในยุโรปเป็นที่นิยมมากเพราะเป็นการขนส่งที่ประหยัดกว่า เมื่อเทียบกับการขนส่งทางบก โดยเฉพาะในประเทศเยอรมัน , ฝรั่งเศส และอังกฤษ สำหรับประเทศไทยเส้นทางขนส่งที่สำคัญจะใช้แม่น้ำเจ้าพระยา โดยเรือสามารถแล่นได้จากนครสวรรค์ ปากน้ำโพ และมีความพยายามให้เรือสามารถขึ้นไปได้ถึงเชียงใหม่ แต่ก็ยังมีปัญหาที่เกี่ยวกับแก่งต่างๆ