30
, เม.ย.
0 New Articles

โลจิสติกส์

บทบาทของ Multimodal Transport Operator (MTO) ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบัน GDP ของไทยเกินกว่า 80% ผูกติดไว้กับการค้าระหว่างประเทศ (Import & Export) ซึ่งปัจจุบันเป็นแบบ Globalization หรือการค้าเสรีแบบ ไร้พรมแดน (Free Trade & Borderless) ภายใต้กฎกติกาของ WTO และพันธกรณีภายใต้ ข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค (Regional Trade Agreement) ไม่ว่าจะเป็น AFTA , NAFTA , FTA ฯลฯ การขนส่งในปัจจุบันจึงไม่สามารถแยกออกเป็นส่วนๆ แต่การขนส่งจะต้องเป็นลักษณะของบูรณาการ คือเป็น Transport Network Facilities