30
, เม.ย.
0 New Articles

เอสเอ็มอี
แผนการตลาด มีความสำคัญอย่างมาก ต่อการผลักดัน ให้คุณก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแห่งศักดิ์ศรี หรือเรียกติดปากว่า "เจ้าของกิจการ"แผนการตลาด

หัวใจของหัวใจ  ที่ต้องบอกว่าแผนการตลาดเป็นหัวใจของหัวใจ เพราะอยากจะสื่อให้คุณได้รู้ว่า แผนการตลาดมีความสำคัญอย่างมากต่อการผลักดันให้คุณก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแห่งศักดิ์ศรีหรือเรียกติดปากว่า "เจ้าของกิจการ" โดย องค์ประกอบสำคัญที่คุณต้องนำมาแจกแจง เพื่อใช้ในการกำหนดแผนการตลาด อาจได้มาจากส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งการวางแผนการตลาดเป็นการกำหนดกลยุทธ์และวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการ ตลาด เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มุ่งหวังนั้นเอง

สำหรับสูตรที่ใช้ในการวางแผนการตลาดมีอยู่หลายสูตร จะขอเสนอสูตรในแต่ละสูตรเพื่อความเข้าใจดังนี้

สูตรแรก

แผนการตลาดที่ เน้นการผลิต ซึ่งจะเน้นทางการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มากที่สุด โดยการผลิตต้องมีการดำเนินงานที่ดีมีคุณภาพจะขายได้ กิจกรรมอื่นๆ ของธุรกิจ เช่น การส่งเสริม การจำหน่าย การกระจายสินค้า จะถูกจำกัดบทบาทเพราะไม่มีความสำคัญเท่ากับการผลิตสินค้าให้ดีที่สุด

สูตร 2

แผนการตลาดที่ เน้นการขาย สูตรนี้การผลิตจะถูกลดบทบาท แต่จะเน้นว่าต้องพยายามผลักดันให้ลูกค้าซื้อสินค้าให้มากที่สุด ดังนั้น การส่งเสริมการขาย การโฆษณาและการกระตุ้นการขายโดยวิธีอื่นๆ จะมีความสำคัญมาก

สูตร 3

แผนการตลาดที่ เน้นผู้บริโภค เป็นหลัก ซึ่งแผนการตลาดลักษณะนี้ จะเน้นคำพูดประโยคหนึ่งคือ "เริ่มและจบที่ลูกค้า" ธุรกิจจะต้องนำความต้องการของลูกค้ามาเป็นตัวตั้งในการผลิตเพื่อผลิตสินค้า ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสำคัญในการตั้งราคาที่เหมาะสม การส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทั่วถึง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ในที่สุด

แต่สูตรที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมมากที่สุดคือ สูตรที่เน้นผู้บริโภคเป็นหลัก เพราะ ไม่ว่าลูกค้าจะมีความต้องการอย่างไร หากธุรกิจสามารถตอบสนองได้ก็จะถือได้ว่ามีการเกิดโอกาสทางธุรกิจขึ้น แม้ว่าตลาดที่ธุรกิจสามารถตอบสนองได้จะมีขนาดไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เป็นข้อดีที่ทำให้ไม่มีใครอยากเข้ามาแข่งขันมากมายอย่างไรก็ตาม ต้องมั่นใจขนาดของตลาดเพียงพอและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย

ส่วนอีกสูตรซึ่งจะต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สำคัญไม่เหมาะกับสภาวะการณ์ของธุรกิจ ที่ล้วนมุ่งให้ลูกค้าเกิดการพึงพอใจสูงสุด ไม่ใช่มุ่งไปที่การผลิตหรือการขายที่เป็นกิจกรรมภายในองค์กรธุรกิจเอง

สรุปว่า เนื้อหาของแผนการตลาดท่ดี อย่างน้อยๆ จะต้องสามารถตอบคำถามหลักๆ เหล่านี้ได้

-  เป้าหมายทางการตลาดที่ต้องทำให้ได้ในระยะเวลาของแผนคือเรื่องอะไรบ้าง

-  ใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง

-  จะนำเสนอสินค้าและบริการอะไรให้กลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใดและด้วยวิธีการใด

-  จะสร้างและรักษาความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการใดบ้าง

หากผู้ประกอบการสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว ก็นับว่าคุณได้ซึบซาบแนวทางการทำธุรกิจของคุณไว้อย่างเต็มเปี่ยม ส่วนจะเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ คงต้องใช้เวลาและแรงใจ ในการทำธุรกิจของคุณเป็นเครื่องพิสูจน์

 

แหล่ง : SME Smart (www.smesmart.is.in.th)